สาวน้อยอ้อยควั่น / ถ่านแม่เหล็กบำบัดน้ำเสียจากอ้อย

ทีม: สาวน้อยอ้อยควั่น
ชื่อผลงาน: ถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสีย
มหาวิทยาลัย: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
สมาชิกในทีม: 
1. นางสาว หทัยชนก ชูเนตร์
2. นางสาว ศิรินาถ มหาวงศ์
3. นางสาว เปมิกา แสงวิเชียร
4. นาย ปิยมิตร ท้วมศรี

 

           ในปัจจุบันทุกโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อกำหนดในการจัดการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติตามพรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 หมวด 4 โดยในโรงงานอุตสาหกรรมมักจะนิยมการใช้ถ่านกัมมันต์ หรือ Activated Carbon ซึ่งส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม มีต้นทุกสูง ไม่สามารถคัดแยกออกจากของเสียในโรงงานได้โดยง่าย และการบำบัดจะต้องใช้เวลานาน

           ทีมสาวน้อยอ้อยควั่นจึงคิดค้นนวัตกรรมคาร์บอนจากชีวมวลคือ การผลิตถ่านอ้อยควั่น เป็นถ่านแม่เหล็กจากชานอ้อยและใบอ้อยเพื่อบำบัดน้ำเสีย โดยถ่านอ้อยควั่นใช้วิธีการดูดซับแบบ Hydrothermal Carbonization (HTC) จากนั้นใช

คุณสมบัติของถ่านอ้อยควั่นคือ

1. ต้นทุนการผลิตต่ำ มีขั้นตอนการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้วัตถุดิบเหลือทิ้งจากการผลิตน้ำตาล และล้างเครื่องจักร
2. เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน กระบวนการผลิตไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม
3. กำจัดของเสียได้รวดเร็ว
4. แยกออกจากระบบได้ง่าย สามารถแยกออกจากระบบได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสนามแม่เหล็กภายนอก

           วิธีการทํางานของถ่านอ้อยควั่นนั้นจะเพิ่มศักยภาพโดยการใช้พลังสนามแม่เหล็กในถังตกตะกอนเพื่อดูดวัสดุที่เป็นโลหะในถังบําบัดน้ําเสียบางประเภทได้แก่

1) เตตระไซคลิน เป็นสารในกลุ่มแอนติไบโอติก ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์
2) เมทิลลีนบลู เป็นสีย้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
3) ตะกั่ว ที่เป็นโลหะหนักถูกใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลและโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 

< ก่อนหน้า ถัดไป >