MODSOM KMUTT / กระถางเพาะชำอินทรีย์ชีวภาพ

ทีม: MODSOM KMUTT
ชื่อผลงาน: กระถางเพาะชำอินทรีย์ชีวภาพ
มหาวิทยาลัย: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมาชิกในทีม: 
1. นาย วรวุฒิ จันทร์หอม
2. นางสาว สุภัสสรา เตสุภา
3. นางสาว นันทนา ธรรมรังกา

       ประเทศมีการใช้ถุงพลาสติกในภาคเกษตรกรรมเป็นจำนวนมหาศาล ในปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีการใช้ถุงพลาสติกถึง 56,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งก่อให้มีส่วนให้เกิดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก พลาสติกย่อยสลายได้ยากในธรรมชาติเนื่องจากต้องใช้เวลาถึง 450 ปี

       จึงเป็นที่มาของทีม MODSOM KMUTT ที่คิดค้นกระถางเพาะชำอินทรีย์ชีวิตภาพ เพื่อจะใช้ทดแทนถุงพลาสติกที่มักจะนำเอามาห่อหุ้มต้นกล้าสำหรับใช้เพาะชำ โดยได้นำเอาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย หรือข้าวโพดเป็นต้น มาผ่านกระบวนการเป็นการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบแห้ง และนำไปขึ้นรูปเป็นกระถางเพาะชำอินทรีย์ ด้วยแป้งมันสำปะหลังหรือต้นกาฝาก เมื่อขึ้นรูปแล้วจึงสามารถนำไปเพาะชำกับต้นกล้า เช่น ต้นกล้ายางพารา, ต้นยูคาลิปตัสเป็นต้น 

ซึ่งคุณสมบัติของกระถางเพาะชำอินทรีย์ชีวภาพมีดังนี้คือ

1. ลดปัญหาด้านขยะจากการใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มต้นกล้า
2. เพิ่มอัตราการรอดของต้นกล้าได้มากกว่าการใช้งพลาสติกห่อหุ้ม
3. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

< ก่อนหน้า ถัดไป >