เกษตรสำราญ / หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จากทะลายปาล์มน้ำมัน

ทีม: เกษตรสำราญ
ชื่อผลงาน:หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จากทะลายปาล์มน้ำมัน
มหาวิทยาลัย: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สมาชิกในทีม: 
1. นางสาว ชฎาพร จันบำรุง
2. นางสาว อัณณ์ญาดา เดชสุริยะพงศ์
3. นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกื้อบุญสวัสดิ์
4. นางสาว ศศิวิมล จันทรทรัพย์

       ในปัจจุบันพลังงานทางเลือกนั้นกำลังเริ่มได้รับความนิยมนำมาใช้งานมากขึ้น เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม หนึ่งในพลังงานทางเลือกอันดับต้นๆ คือ การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์  ที่กำลังถูกนำมาใช้งานในประเทศต่างๆ ทั่วโลก และในประเทศไทยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญคือปาล์มน้ำมัน โดยจะมีทะลายปาล์มน้ำมันที่มักจะถูกเผาทำลายและเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันพืช โดยเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันมีส่วนประกอบทางเคมีที่สำคัญก็คือ ซิลิกา ซึ่งซิลิกามีแร่ธาตุซิลิคอนที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมเคมีเป็นต้น โดยซิลิกามีคุณสมบัติเป็นตัวนำกึ่งไฟฟ้า และนำไปใช้ผลิตเป็นส่วนประกอบในการทำโซล่าเซลล์


       จึงทำให้ทีมเกษตรสำราญ ได้คิดค้นนวัตกรรมแผ่นโซล่าเซลล์ขึ้นมา โดยได้นำซิลิคอนจากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมันขึ้นมาผลิตเป็น “หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน” โดยมีการออกแบบในรูปแบบกระเบื้องหลังคา มีการเคลือบแผ่นกระเบื้อง โดยสามารถเชื่อมต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าและแบตเตอรี่เพื่อเก็บสะสมพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยต่อไป 


       แผ่นหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จากเถ้าทะลายปาล์มนำ้มันนี้สามารถช่วยให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และรวมถึงสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ห่างไกล ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้ในครัวเรือนอีกด้วย

< ก่อนหน้า ถัดไป >