อรุณเบิกฟ้า / Cellulose Aerogel ฉนวนกันความร้อนจากอ้อย

ทีม: อรุณเบิกฟ้า
ชื่อผลงาน:

Cellulose Aerogel ฉนวนกันความร้อนจากอ้อย
มหาวิทยาลัย: คณะวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สมาชิกในทีม: 
1. นาย ตระกูลกานต์ ชัยไธสง
2. นาย อาทิตย์ เกษมเปรมศักดิ์
3. นาย ทัซศนนท์ ชาลีวงษ์
4. นาย ปองพล ธีระชวาลวงศ์

           ในประเทศไทย เมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวอ้อย เกษตกรจะมีการเผาไร่อ้อยเพื่อกำจัดอ้อยที่เหลือมากกว่า 60% ทำให้ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และส่งผลกระทบด้านการเกษตรด้านต่างๆ ตามมา เช่น ค่าความหวานของน้ำตาลลดลง คุณภาพดินเสื่อมลง 

       และในปัจจุบัน โลกประสบกับปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้อุนหภูมิสูงขึ้น ในการสร้างบ้านจึงมักที่จะนำเอาฉนวนกันความร้อนมาติดตั้ง และอาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพทางเดินหายใจได้ เพราะเนื่องจากมักจะมีส่วนประกอบของแร่ใยหิน 

       จาก 2 ปัญหาข้างต้นจึงเป็นที่มาของทีมอรุณเบิกฟ้าที่คิดค้นนวัตกรรมสร้าง Cellulose Aerogel ที่ทำเส้นใยของใบอ้อย สามารถนำไปผสมกับปูนซีเมนต์ หรือกระเบื้องมุงหลังคา ในการสร้างเป็นฉนวนกันความร้อนจากธรรมชาติ โดยคุณสมบัติของ Cellulose Aerogel มีดังนี้คือ 

1. เป็นของแข็งที่เบาที่สุดในโลก
2. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำถึง 12 เท่า
3. เป็นฉนวนกันความร้อนที่ดียิ่งยวด
4. เป็นวัสดีที่มีความพรุนสูง
5. รองรับแรงอัดได้ดีเยี่ยม

       Cellulose Aerogel เป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมการใช้ Aerogel จากธรรมชาติเข้ามาใช้ทดเป็นฉนวนกันความร้อนแทนที่แร่ใยหินได้ ซึ่งปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ถัดไป >