คุณหมออ้อย / Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย

ทีม: คุณหมออ้อย
ชื่อผลงาน: Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย
มหาวิทยาลัย: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สมาชิกในทีม: 
1. นาย กายพิพัฒน์ ฐานะพิศุทธิ์
2. นางสาว อภิชา วิจิตรจรรยา
3. นาย พีรายุ ชูบุญราษฏร์
4. นาย ศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล

       แผ่นปิดแผลในตลาดปัจจุบันมีการเติมสารฆ่าเชื้อเช่น Povidone iodine หรือ Silver nano ซึ่งมีพิษและย่อยสลายได้ยากตามธรรมชาติทำให้ส่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ และยังต้องนำเข้าแผ่นปิดแผลจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก 

       จึงเป็นที่มาของทีมคุณหมออ้อยในการพัฒนาแผ่นปิดแผลทดแทนแผ่นปิดแผลชนิดเดิมในท้องตลาดไปสู่แผ่นปิดแผลจากธรรมชาติที่ได้พัฒนาต่อยอดจากอ้อย โดยการดึงเอาเอนไซม์จากน้ำตาลสดจากต้นอ้อย มาผสานกับแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสเพื่อผลิตเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อทำให้มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อโรค โดยมีชื่อว่า แผ่นปิดแผล Gen-Treat โดยมีคุณสมบัติคือ

1. ป้องกันการติดเชื้อ ฆ่าเชื้อโรค และลดรอยแผลเป็น
2. สามารถดูดซึมของเหลวได้ดี
3. ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100%
4.  สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ 

       จึงเป็นที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นเพื่อใช้ทดแทนแผ่นปิดแผลตามธรรมชาติได้ดีกว่า และช่วยสมานแผลได้ดีกว่าแผ่นปิดแผลชนิดเดิมในท้องตลาดปัจจุบัน

< ก่อนหน้า ถัดไป >