ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Mitr Phol Career Camp กับทางโครงการ Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ของกลุ่มมิตรผล เพื่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับทุนการศึกษา

1) นางสาว ภัทรพรรณ เพียนอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2) นางสาว สนธิรัตน์ เจริญรักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) นางสาว ปาณิสรา ธุรกิจขจร เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
4) นางสาว ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์ เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
5) นางสาว พิมพ์วิภา ป้องกัน เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
6) นางสาว บุษกร เตียวตระกูล เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
7) นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกื้อบุญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8) นางสาว อัณณ์ญาดา เดชสุริยะพงศ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9) นางสาว ศศิวิมล จันทรทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10) นางสาว ชฎาพร จันบำรุง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11) นางสาว กมลวรรณ บรรจงแก้ว มหาวิทยาลัยพะเยา
12) นางสาว อภิชา วิจิตรจรรยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
13) นาย กายพิพัฒน์ ฐานะพิศุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
14) นางสาว กมลชนก ปภาอรุณวิชญ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
15) นาย ธนกร แย้มสุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
16) นาย ธเนศพล อภัยสุเทพพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
17) นางสาว ประภัสสร ปานบุญ มหาวิทยาลัยพะเยา
18) นาย ธีรภัทร์ บุญศรี มหาวิทยาลัยพะเยา
19) นางสาว ยุวธิดา หวานใจ มหาวิทยาลัยพะเยา
20) นาย ตระกูลกานต์ ชัยไธสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
21) นาย อาทิตย์ เกษมเปรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
22) นาย ปองพล ธีระชวาลวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
23) นาย ทัซศนนท์ ชาลีวงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร
24) นางสาว ณัฐนันท์ คณาจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25) นางสาว สุดารัตน์ ญาณะพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26) นางสาว นันทนา ธรรมรังกา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
27) นาย วรวุฒิ จันทร์หอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
28) นางสาว สุภัสสรา เตสุภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

โดยทั้ง 28 คนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป และพบกันในวันที่ 29 พ.ค.ถึง 2 มิ.ย.นี้ ที่โรงงานมิตรผลภูเขียว จ.ชัยภูมิ

*หมายเหตุ* กิจกรรมนี้สำหรับน้อง ๆ ทั้ง 12 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้ายเท่านั้น