จากกากถั่วเหลืองสู่ถาดอาหาร

จากกากถั่วเหลืองสู่ถาดอาหาร


3

        จากปัญหาขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันซึ่งกว่า 30% เป็นขยะที่มาจากบรรจุภัณฑ์  3 นักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัยอย่าง อัศวิน กุญชรทรัพย์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วุฒิชัย วงษ์เซียน และนพรัตน์ พรหมจักร จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึง ร่วมกันคิดค้นและพัฒนาถาดใส่อาหารแบบมีฟิล์มลอกได้ หรือDisposalMulti-FilmsFoodPlateเพื่อลด การใช้ พลังงานในการผลิต และทําลายบรรจุภัณฑ์ แบบปกติ ได้ ถึ 90% ซึ่งถาดอาหารดั งกล่าวผลิตจากถั่ว เหลืองที่ย่อยสลายง่ายส่วนแผ่นฟิล์มผลิตจากโพลิโพรพิลีนทีมีคุณสมบัติเนื้อบางใสคล้ายฟิล์มถนอม อาหาร ไม่มีสาร CFC ที่ เป็นภัยต่อชั้นบรรยากาศโลก สุดท้ายจึงคว้ารางวั ลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยครั้งที 1 ประจําปี 2551 ไปครองได้สําเร็จ 

1

2