จากเหง้ามันสู่อิฐบล็อก

จากเหง้ามันสู่อิฐบล็อก

         ก่อนหน้านี้ เหง้าคือวัสดุที่ไร้ประโยชน์ เพราะเป็นส่วนที่แข็งและขายไม่ได้ แต่สุดท้ายนักเรียนชั้น ม.4 จาก โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ จังหวัดกําแพงเพชรก็คิดค้นวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากเหง้ามันได้เป็นผลสําเร็จ

4

5
         ด้วยการนําเหง้ามันไปเผาจนกลายเป็นถ่านที่ มีรูพรุน และแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นอิฐบล็อกที่มีคุณสมบัติเย็น แข็งแรงทนทานและสามารถนําไปใช้ได้จริงจนทําให้ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและรางวัลสาธารณสุขชุมชน ระดั บภูมิ ภาค อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานของกระทรวงพลังงานระดับภาค และโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของเยาวชนระดับประเทศอีกด้วย


ที่มา : http://icare.kapook.com