คุณสมบัตินวัตกร

 • 1.)นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาโทหรือเทียบเท่าทั่วประเทศ 
โดยไม่เสียค่าสมัคร ไม่จำกัดคณะและสาขาที่ศึกษาอยู่
 • 2.)สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทีมละไม่เกิน 4 คน สมาชิกในทีมต้องอยู่สถาบันเดียวกัน

แนวคิดนวัตกร

ผู้สมัครแต่ละทีมส่งใบสมัคร และนำเสนอแนวคิดภายใต้หัวข้อของโครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ดังนี้ “แนวความคิดที่นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดคุณค่าให้กับพืชเศรษฐกิจแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”

โดยแนวความคิดที่ได้จะต้องทำให้พืชเศรษฐกิจที่มนุษย์สามารถสร้างได้เองไม่มีวันหมดสามารถ

 • 1.)การต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน และ/หรือ
 • 2.)การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือ
 • 3.)การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
  *ทั้งนี้แนวความคิดจะต้องสามารถตอบหลักเกณฑ์ ด้านบน 2 ข้อ ใน 3 ข้อ

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครผลงาน

  “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

  ส่งใบสมัครพร้อมเสนอไอเดียแนวคิดนวัตกรรม

  1 กันยายน 2559

 • สิ้นสุดการรับสมัครผลงาน

  “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016”

  15 มกราคม 2560

 • ประกาศผลการคัดเลือก 60 ทีม

  22 มกราคม 2560
 • เวิร์คชอปปั้นไอเดียผู้เข้าร่วม 60 ทีม

  ร่วมเวิร์คชอป สร้างไอเดียและเขียนแผนธุกิจ

  4-5 กุมภาพันธ์ 2560

 • ส่งแผนธุรกิจ

  19 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 12 ทีมสุดท้าย

  26 กุมภาพันธ์ 2560
 • ตัดสินรอบสุดท้าย

  นำเสนอผลงานและประกาศผล

  4 มีนาคม 2560

ประเภทรางวัลและทุนสนับสนุน

เข้ารอบ
60 ทีม

รางวัลชมเชย เงินสด 5,000 บาท

เข้ารอบ
12 ทีม

รางวัลและเกียรติบัตร
และสิทธิ์ในการได้รับทุนสนับสนุน*

1

เงินสด
200,000 บาท

2

เงินสด
150,000 บาท

3

เงินสด
100,000 บาท

*ทุนสนับสนุน

สำหรับผู้เข้าประกวดที่ได้ผ่านเข้ารอบที่ 2 คัดเลือก12 ทีม นั้น ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่สามารถนำเสนอผลงาน
ได้ผ่านเข้าตากรรมการหรือมีความสามารถที่โดดเด่นโดนใจกรรมการ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล และทุกคนมีสิทธิ์ได้รับทุนอย่าง
เท่าเทียมกัน ในการรับสิทธิ์รับทุนการศึกษาจากกลุ่มมิตรผล เพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามเงื่อนไขของกลุ่มมิตรผล

ดาวน์โหลด

กติการ่วมประกวด

ดาวน์โหลด (2.9 MB)

ใบสมัคร

ดาวน์โหลด (121 KB)

โปสเตอร์

ดาวน์โหลด (2.8 MB)

รอบที่ 1 (เข้ารอบ 60 ทีม)

 • 1.) ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเสนอแนวความคิดที่สามารถช่วยเหลือภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนตามที่โจทย์กำหนด ผ่านการเขียนบรรยายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบไฟล์ PDF ระบุชื่อโครงงาน, หลักการและเหตุผล, ลักษณะและการทำงานของนวัตกรรม และ คลิปอธิบายแนวความคิด รูปแบบไฟล์ VDO ความคมชัดสูง (.MOV หรือ .AVI เท่านั้น) ความยาวไม่เกิน 5 นาที
 • 2.) ผู้สมัครเข้าประกวดสามารถส่งผลงานในนามทีมพร้อมทั้งให้ระบุชื่อทีมและชื่อ-นามสกุลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของสมาชิกทุกคนหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ตามแบบฟอร์มสมัครส่งผลงาน)
 • 3.) สามารถส่งผลงาน1ทีมไม่เกิน 4 คนเพียง 1 ผลงานเท่านั้น
 • 4.) ห้ามผู้สมัครนำผลงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
 • 5.) โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • 6.) โครงการ “Mitr Phol Bio Innovator Awards 2016” นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคตประจำปี 2559 ต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
 • 7.) “พืชเศรษฐกิจ” สำหรับการประกวดในครั้งนี้ หมายถึง พืชไร่, พืชผัก และไม้ผลไม้ยืนต้น ยกเว้น ไม้ดอก และพืชสมุนไพร
 • 8.) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาว์นโหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.mitrphol.com/bioinnovator
 • 9.) ส่งคลิปอธิบายแนวความคิดที่สามารถ Download ได้ ส่งใบสมัครรูปแบบ PDF และเอกสารแรบการสมัครมาที่ E-mail : bioinnovator@mitrphol.com

รอบที่ 2 (เข้ารอบ 12 ทีม)

 • 1.) เมื่อผ่านเข้ารอบทั้ง 60 ทีม จะต้องเข้าร่วม Workshop เป็นเวลา 2 วันที่กรุงเทพฯ กับทางโครงการ และส่งแผนธุรกิจในรูปแบบไฟล์ PDF เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดให้เหลือ 12 ทีม
 • 2.) ทั้ง 60 ทีม ต้องเข้านำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในวัน เวลา ที่กำหนด
 • 3.) ในแต่ละทีมสามารถส่งผลงานเพียง 1 ผลงานเท่านั้น

รอบสุดท้าย (ชนะเลิศ 3 ทีม)

 • 1.) ทั้ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องเข้านำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการในวัน เวลา ที่กำหนด เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกรอบสุดท้าย

ข้อตกลงของการร่วมประกวด

 • 1.) ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องนําไฟล์ต้นฉบับบันทึกลงแผ่น CD/DVD เพื่อส่งมอบกับคณะกรรมการ
 • 2.) สำหรับเพลง รูปภาพ หรือผลงานอื่นๆ ที่ใช้ประกอบแผนงาน ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องใช้เพลง รูปภาพ หรือผลงานอื่นๆ ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 • 3.) คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • 4.) ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด ซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดยินยอมให้โครงการฯ มาจัดทำซ้ำและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะได้ 
 • 5.) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • 6.) หากคณะกรรมการตรวจพบในภายหลังว่าผลงานที่นํามาส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยคณะกรรมการจะยึดโล่รางวัลและเงินรางวัลคืนทันที
 • 7.) หากผลงานที่ได้รับรางวัลและมหาวิทยาลัยได้นําไปเผยแพร่จนถูกบุคคลอื่นโต้แย้งลิขสิทธิ์ในผลงานนั้น และเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว