ประกาศผลรอบ 60 ทีม

CLEAN WAVE

การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากโรงงานน้ำตาล เพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตน้ำมัน

 • นางสาว เจนจิรา แซ่คู
 • นางสาว ประภาพรรณ กระจ่างลิขิต
 • นางสาว อภิญญา ปลื้มอุดม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


หัวกะทิ

กะทิก้อน

 • นางสาว พิมพ์วิภา ป้องกัน
 • นางสาว ฐิตาภา กุลสุทธิสิทธิ์
 • นางสาว บุษกร เตียวตระกูล
 • นางสาว ปาณิสรา ธุรกิจขจร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


Aloe Patch

แผ่นปิดแผลชนิดพิเศษ ชนิดล้างออกได้

 • นาย กฤษฎา วงศ์ศรีตรัง
 • นาย พีรพงศ์ ประไพ
 • นาย มิ่งขวัญ ราชภิรมย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Trumpdi

ผลิตเส้นกันความร้อน จากเส้นใยธรรมชาติ

 • นาย ธีระกฤษ พร้อมมูล
 • นางสาว ตัสนีม สันนหรน

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


PAD

ผลิตภัณฑ์ของใช้และแต่งบ้าน

 • นางสาว พัชรียา แฟงอ๊อด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพชรพระจอมเกล้า

ผ้าเบรกจากชานอ้อย

 • นางสาว โสภิต มโนทรัพย์ศักดิ์
 • นาย นฤสรณ์ บุญศิริ
 • นาย สิริชัย เสน่ห์
 • นาย สุรเกียรติ ทรัพย์โฉม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

AIRMAZE

แปลงปลูกผักจากฝักข้าวโพด

 • นาย ณัฐวุฒิ ผดุงเวช

 • นาย ทวีรัชต์ ตรีสุพัฒน์ศิลป์
 • นาย จารุกิตต์ ทรงศิลป์
 • นาย ภารุจ สุขสวัสดิ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

NEW CRON

กระเป๋าและชุดเครื่องเขียนทำจากซังข้าวโพด

 • นางสาว บุษยมาศ พรมงาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

TITAN

แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากเปลือกมะนาว

 • นาย คงพล ภูมิชัยศักดิ์

 • นาย อัจฉริยะ ละมูลนอก
 • นาย ศุภวัฒน์ ปรางค์ถาวร
 • นาย ปริญญา สาธุการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


MOJOJOJO

Particle Board จากไม้มะม่วง

 • นางสาว จรัญญา เลิศสินไพศาล
 • นางสาว ปาริชาติ เปรมานุพันธ์
 • นางสาว กุลภรณ์ ทรัพย์แย้ม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อินเดียแดง

ผลิตไม้อัดก่อสร้างจากผงมันเส้นและมันอัดเม็ด

 • นางสาว ไพลิน คงทัด
 • นาย พิริยะ ศรีพิทักษ์
 • นางสาว สัชพงษ์ ปานหงษ์
 • นาย เมธาสิทธิ์ กรมแสนพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิ

Getsexylady

ผลิตน้ำมันจากเศษยางพารา

 • นางสาว ตวงทิพย์ เหล่าออง

 • นางสาว ธัญญ์วรัตน์ พิมลพรรณ
 • นางสาว ทวาทิตย์​ แสงภักดี
 • นาย อิทธิพล แนบน่วม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

KRUB

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและแมลงจากเปลือกเมล็ดลำไย

 • นาย สิทธิชัย กร่างทอง

 • นาย ปัณณวัฒน์ ชัยพจนา
 • นาย กิตติธัช ผู้บรรเจิดศักดิ์
 • นาย อัจฉริยะ นาวาพัสดุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


MODSOM KMUTT

กระถางเพาะชำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 • นาย วรวุฒิ จันทร์หอม
 • นาย ณัฐภัทร ยอดดี
 • นางสาว สุภัสสรา เตสุภา
 • นางสาว นันทนา ธรรมรังกา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

asgard

ซีเมนต์บอร์ดจากแกลบข้าว

 • นางสาว พิมพ์อร เชี่ยวสมุทร
 • นางสาว กาญจนา เอี่ยมกมล
 • นาย ณัฐภัทร ฤทธิขาบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฮีบหาย

แบตเตอรี่จากแกลบ

 • นางสาว กัญญาลักษณ์ วรรณดาว
 • นางสาว พิมพ์พิชฌา ศรีสงคราม
 • นางสาว ชญานี วิเศษ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

RESTART

น้ำหมักหยวกกล้วยผลิตกระแสไฟฟ้า

 • นางสาว นารีรัตน์ ชัยคุณ
 • นาย ธนกร นาคชาตรี
 • นางสาว สุมัชฌิมา บุตรน้ำเพชร


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฮีบ-หงาย

เฟอร์นิเจอร์จากเศษปอเทืองเหลือทิ้ง

 • นางสาว มินตา รมยานนท์
 • นางสาว กาญจน์ เกิดสมบัติ
 • นางสาว ปรารถนา ไตรสรณอภิรักษ์
 • นางสาว สุพัตรา อมรศรีวิไล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

FACK888

เฟอร์นิเจอร์จากเปลือกสับปะรด

 • นาย ชยานันต์ เชษฐโชติรส
 • นาย ณัชพล ศรีนวลขาว
 • นาย ธนัชศักดิ์ ฉัตรทิน

 • นาย นนทกร เหาตะวานิช

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ฮีบหนีบ

มาสท์หน้าจากหัวมันสำปะหลัง

 • นางสาว ภัคจิษา ตาใจ
 • นางสาว สุชานาถ คำแดง
 • นางสาว อริญชยา มณีกรรณ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

PIGBIT

ถุงขยะใส่เศษอาหารจากซังข้าวโพด

 • นาย ศุภวิชญ์ พงษ์ดารา
 • นางสาว รุจิรา รุจิระยรรยง
 • นางสาว รวิพร ม่วงสวย

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

TEEN

กระเบื้องมุงหลังคาจากยางพารา

 • นาย ชวณัฐ หุตจิตต์
 • นาย อับดุลลาทีม ด่วนปูเต๊ะ
 • นาย ชานนท์ ปราบนอก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Trinity

แผ่นปูพื้นจากกากมะพร้าว

 • นางสาว ปินวชีร์ กิจวาศน์

 • นางสาว วาสนา ชูเดชปัญญาดี
 • นางสาว ยลลดา มีเพียร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

AOI

ไม้อัดเปลือกข้าวโพด

 • นางสาว สุกาญจนา สิงห์สุทธิชาติ
 • นางสาว จุฆามาศ ใบบุญ
 • นางสาว โชติกา ประยุทธเต

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

บักโคด

ไม้อัดเปลือกข้าวโพด

 • นางสาว อาริยา รัตนภัคดิ์
 • นางสาว ฐากุเรศร พุทธให้
 • นาย สรสิธ มณีนาง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อามีนามีกาพรือ!

เซรามิคจากขี้แป้งยางพารา

 • นาย ธีรวัฒน์ ลำดับศรี

 • นาย ฐิติวัฒน์ สวนกูล

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

KU ACTIVE

ฟิล์มแอคทีฟถนอมอาหาร จากวัสดุชีวฐาน

 • นาย ธนกร แย้มสุขสวัสดิ์
 • นางสาว กมลชนก ปภาอรุณวิชญ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

PRO UP

เนโปรตีน โปรตีนเข้มข้นจากหญ้าเนเปียร์

 • นางสาว กมลวรรณ บรรจงแก้ว
 • นาย ธีรภัทร์ บุญศรี
 • นางสาว ยุวธิดา หวานใจ
 • นางสาว ประภัสสร ปานบุญ

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ยาง…นา

แปลงปลูกข้าวในกระบะยางพารา

 • นาย จุติธรณ์ เลาหพรชัยพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

COMICO

คอนกรีตบล็อคผสมเถ้าแกลบ

 • นางสาว พรพรรณ พวงวรินทร์
 • นางสาว นลินนิภา อุตมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

Smart DUPOT

กระถางปล่อยปุ๋ยจากเปลือกทุเรียน

 • นางสาว วิลาสินี เลิศฤทธิ์พงศ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โยงยางยั่งยืน

ระบบบริหารการจัดการจัดเก็บน้ำยางอัตโนมัติ

 • นาย นฤชา อมรดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หยาดพิรุณ

ผลิตภัณฑ์เจลแต้มสิว Magne สารสกัดจากเมล็ดมะม่วง

 • นางสาร อรวรรญา โลหะชาติกุล
 • นางสาว ณัฐณิชา สวัสดิสรรพ์

 • นางสาว ชัชชฏา จีระวิวิธพร

 • นาย ปัญญวัฒน์ ยอดกิจอุดมยิ่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

waste to energy

ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบอ้อยและฟางข้าว โดยใช้กากน้ำตาลเป็นตัวเชื่อมประสาน

 • นาย ต้นตระกูล สูนปาน
 • นาย ธวัชชัย โสภน

 • นาย บรรณรักษ์ บรรณสาร
 • นาย อริญชย์ ตันติวัฒนเสถียร

สำนักวิชาการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาวน้อยอ้อยควั่น

นวัตกรรมการกำจัดน้ำเสียพลังสนามแม่เหล็กด้วยชานอ้อยและใบอ้อย

 • นางสาว หทัยชนก ชูเนตร์
 • นางสาว ศิรินาถ มหาวงศ์
 • นางสาว ณัฐสุดา แสงวิเชียร
 • นาย ปิยมิตร ท้วมศรี


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Immobilized Mask from bacterial cellulose

มาร์สชนิดตรึงจากผงเซลลูโลส

 • นางสาว สุดารัตน์ ญาณะพันธ์ 

 • นางสาว ณัฐนันท์ คณาจันทร์
 • นางสาว สนธิรัตน์ เจริญรักษ์
 • นางสาว ภัทรพรรณ เพียนอก


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณหมออ้อย

แผ่นปิดแผลจากอ้อย

 • นาย กายพิพัฒน์ ฐานะพิศุทธิ์
 • นางสาว อภิชา วิจิตจรรยา
 • นาย พีรายุ ชูบุญราษฏร์
 • นายศุภวิชญ์ ดลกิตติกุล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


เกสวิตเตอร์

สารสกัดกำจัดไขมันในเลือดด้วยเมล็ดมะละกอ

 • นาย วรัญญู โตชูวงศ์
 • นางสาว สุภัทร์ พานิชนิตินนท์
 • นางสาว ธิติพร อมตาริยกุล
 • นางสาว พัฐธาวรรณ ทิพย์ธารกมลกุล


คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Zuppar Starch

ผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกจากสัปปะรด


 • นางสาว จารุวรรณ น้ำใจเย็น
 • นาย วัฒนวงศ์ สุขปาณี


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


potato box

กล่องปลูกมันฝรั่งจากไบโอพลาสติก

 • นาย วรินทร อมรมานัส

 • นาย สุวิศุทธ อึ้งไพบูลย์
 • นาย วสันต์ จิรกุลพรชัย

 • นาย สรวิชญ์ พรหมนวล


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


บ้านลูกหมู

บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารกระดาษจากเปลือกทุเรียน

 • นางสาว นัซริน ศิริฮาซัน
 • นางสาว ปุณยวีร์ ทอกทิ
 • นางสาว รัตติยากร อุบชัย
 • นาย อรรถพล ชนะชัย


มหาวิทยาลัยรังสิต

Timing

ทดแทนการใช้ส่วนผสมของโกโก้ด้วยน้ำมันเมล็ดมะม่วง

 • นาย วัชรพงศ์ จีระเรืองรัตนา
 • นาย วิศรุต โรจน์รัตนะ
 • นางสาว ณัฐชา ปทิตตาบุตร

 • นางสาว พรพรรณ ออตัญติกุล 


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


SYSTEM BIOECONOMY

PETTAWAN BIO ECONOMY

 • นางสาว วรรณชนก แจ่มพุ่ม
 • นาย เพชรตะวัน แจ่มพุ่ม


คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


KMUTT INNOVATION

โดรนเพื่อการเกษตร

 • นาย ณภัทร นิธิโสภา
 • นางสาว กฤษิตา ตรียัมปราย
 • นาย รัตนเดช จริยเดช
 • นาย ภาสวิชญ์ อิทธิพิสิฐ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อรุณเบิกฟ้า

Cellulose Aerogel

 • นาย ตระกูลกานต์ ชัยไธสง
 • นาย อาทิตย์ เกษมเปรมศักดิ์
 • นาย ทัซศนนท์ ชาลีวงษ์
 • นาย ปองพล ธีระชวาลวงศ์


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อุ้ย อ้าย และผองเพื่อน

เยื่อเลือกผ่านในไตเทียมจากฟางข้าว

 • นางสาว ภรนภา มักการุณ
 • นางสาว ชัญญา ปลั่งกลาง
 • นางสาว อรไท ขวบสันเทียะ
 • นางสาว ยุพาวรรณ มณีวงค์


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเวลาสองวัน

Unfriend Color Paint

 • นาย ตวงทรัพย์ ละมุนมอญ
 • นาย อรุณวงศ์ สารราษฎร์
 • นาย ทิชากร แสงเขียว
 • นางสาว ปัทมา ญาติจันทึก


สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แกงส้มผักกาดดอง

กล่องเพาะชำสำหรับปลูกพืชสวนครัวจากกาบมะพร้าว

 • นางสาว ปาจรีย์ กิตติศุภลักษณ์ 

 • นางสาว ปาริชาติ อร่ามศรี
 • นางสาว ปริชญา บำรุงเสนา


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


หลบเริ่นหวานิ

ผลิตภัณฑ์ใส่อาหารจากตาลโตนด

 • นาย อุกฤษฎ์ ศิริพันธ์
 • นาย ชวนากร พงศ์อินทร์
 • นาย ธีรวิทย์ ยันดรกิจ


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

302724

ผ่นผนังพื้นคอนกรีตผสมกาบมะพร้าว

 • นางสาว พรปวีณ์ สนธิศิริกฤตย์

 • นางสาว ธีร์จุฑา บุญยงค์

 • นาย ฐาปกรณ์ บุญชู
 • นางสาว นุสมา สรณานุภาพ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตBIO-CAP

Bio Cap

 • นาย ธเนศพล อภัยสุเทพพร


คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Richy

วัสดุทดแทนไม้โปร่งแสงากกากชานอ้อย


 • นาย ปิ่นกมล เรืองเดช

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกษตรสำราญ

หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์จากเถ้าทะลายปาล์มน้ำมัน

 • นางสาว ชฎาพร จันบำรุง
 • นางสาว อัณณ์ญาดา เดชสุริยะพงศ์
 • นางสาว ภัทรานิษฐ์ เกื้อบุญสวัสดิ์
 • นางสาว ศศิวิมล จันทรทรัพย์


คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Better weather

แผ่นดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยางพารา

 • นางสาว กฤตยา พันพลู

 • นาย ทศพร ขุมเงิน
 • นาย ณัชพล สวัสดิวุฒิพงศ์ 


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

IoT-Farm2Food

IoT-Farm2Food

 • นาย ถิรวุฒิ นิลพนาพรรณ
 • นาย ธีรยุทธ ไชยสิทธิ์
 • Mr. Thinley Namgyel

 • Mr. Jigme Norbu


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลมกล่อม

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฟเบอร์ Fiber ball

 • นาย คุณัชญ์ เอื้อวิไลจิต
 • นาย ใกล้รุ่ง ไข่นิล
 • นาย ชัยรัตน์ วรกาญจนกุล
 • นาย ธนพล ศรีสุพัฒนะกุล


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


เด็กโพลี่เคม

Wrist band รักษ์โลก ป้องกันยุง

 • นางสาว ปาลิดา ทรัพย์สิริโรจน์
 • นางสาว วาสนา นนกระโทก
 • นางสาว วิพาดา อุปมา

 • นางสาว ทิวา สุกุลา

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หวังเหวิด

วัสดุลอกลาย 3 มิติจากยางธรรมชาติสำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน


 • นาย ณัฐกิจ สระทองจันทร์

 • นางสาว ศิริลักษณ์ อินต่อม
 • นาย เอกอาทิตย์ อยู่เกลื่อน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สัปปะรดเปรี้ยวมั้ย เปรี้ยวมั้ย?

ผลิตหมวกกันน็อคจากเส้นใยต้นสับปะรด

 • นางสาว สุธิรา ทองธรรมชาติ
 • นางสาว มัตติกา ทรัพยาสาร
 • นางสาว กสิณา เตรียมลิขิตกุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หวานฉลาด

เครื่องมืออ่านค่าความหวานของต้นอ้อย

 • นางสาว สุพรรษา กุลทนันท์
 • นางสาว สุวนันท์ หมอดี
 • นางสาว ลดาวัลย์ พืชทองหลาง
 • นาย มนัสนิตย์ ฝ่ายจารี

ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง